Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan Huisartsenpraktijk Pleiaden 2017-2020

Inhoudsopgave:

1 Inleiding

2. Missie en visie

3. Zorgaanbod

4 Verklaring professioneel handelen

5. Externe overlegstructuur

6. Doelstellingen op organisatorisch-, medisch- en personeelsgebied 2

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

 

1. Inleiding

Dit is het beleidsplan van Huisartsenpraktijk Pleiaden voor de komende drie jaar, van 2018 tot en met 2020, met daarin de doelen voor de langere termijn.

In het jaarverslag worden de doelen voor een jaar vastgelegd, tevens worden de doelen van het jaar ervoor geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

De huisartsenzorg is een belangrijke basisvoorziening en vaak de eerste toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg. Door maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes die daarbij gemaakt worden, verandert ook de zorg. Denk hierbij aan het groeiend aantal ouderen, die langer thuis blijven wonen, de decentralisatie van een deel van de zorg naar de gemeentes (jeugdzorg en WMO), de verschuiving van GGZ zorg en van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Binnen deze veranderende wereld heeft de huisartsenzorg een steeds belangrijkere, coördinerende functie.

In dit beleidsplan maken we duidelijk hoe Huisartsenpraktijk Pleiaden georganiseerd is en hoe we inspelen op de veranderingen binnen de gezondheidszorg. We maken duidelijk welke weg we kiezen voor de komende drie jaar. 3

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

 

2. Missie en Visie

Missie

Huisartsenpraktijk Pleiaden levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord, in IJmuiden en omgeving. Wij bieden de bij onze praktijk ingeschreven bewoners en passanten in ons praktijkgebied toegankelijke zorg aan. Kenmerkend voor onze zorgverlening is professionele, veilige, laagdrempelige en kosteneffectieve zorg dicht bij huis. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij de geboden zorg en behandeling wordt, rekening gehouden met levensloop, leefsituatie en wensen van de patiënt. Wij maken een verantwoorde keuze om zelf te behandelen of te verwijzen binnen onze samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders in de omgeving. De praktijk onderhoudt goede contacten met andere zorgverleners uit zowel de eerste- als de tweedelijnszorg.

Binnen de praktijk staat een open communicatie hoog in het vaandel, zowel naar onze patiënten toe, als onderling tussen alle medewerkers binnen de praktijk.

Visie

De zorgvraag groeit en verandert, de zorg rondom de patiënt wordt complexer. Met het streven om de patiënt zoveel mogelijk zorg dichtbij huis te bieden wordt samenwerking met andere zorgverleners steeds belangrijker.

De toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 pleit daarom voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. Daarmee is het mogelijk de zorg aan de patiënt dicht in de buurt te blijven leveren terwijl de samenwerking verder weg, eventueel virtueel, is georganiseerd. Bij verwijzing naar het ziekenhuis blijft de huisarts de patiënt volgen en begeleiden. De coördinerende rol van de huisarts blijft behouden.

Huisartsenpraktijk Pleiaden is een moderne praktijk en zet de komende jaren wederom in op innovatie van de zorg en de wijze waarop deze geboden wordt. De voortdurende ontwikkelingen in de medische wetenschap, technologie, ICT, nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan voor diagnostiek, behandeling en informatie-uitwisseling, verlangen van een moderne huisartsenpraktijk dat zij zich lerend, en toetsbaar opstelt.

Wij doen dat door actief en betrokken te zijn bij o.a. de opleiding tot huisarts (AMC), opleiding van doktersassistentes (NOVA-college), bestuursfuncties te vervullen binnen samenwerkingsverbanden in de 1e lijn (Hagro en HCZK) en zorggroepen (Kcoetz) en actief te zijn in werkgroepen met de 2e lijn in onze regio. Ook nemen wij voor het elfde jaar deel aan de NHG praktijkaccreditatie en stellen wij onze praktijkgegevens beschikbaar voor benchmark aan het NIVEL. 4

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

Door middel van enquêtes (2015) en gesprekken met een patiënten panel (2012, 2013 en 2014), krijgen wij feedback van onze patiënten op talloze onderwerpen. Daarnaast wordt intern feedback gegeven door middel van VIM besprekingen tijdens de teamvergaderingen. Deze 2 vormen van feedback zien wij als waardevolle informatie om onze zorgverlening verder te optimaliseren.

Wij koesteren ons goed functionerende team, onontbeerlijk voor het leveren van goede zorg. De evenwichtige samenstelling ervan draagt bij aan goede samenwerking. Teamleden denken actief mee en delen hun visie op de organisatie. Vanzelfsprekend scholen zij zich conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg. Daarnaast krijgen zij de ruimte tot taakdifferentiatie in de richting die bij hen en de organisatie past.

Stan van den Buijs en Josephine Kan, beide praktijkhouders, zijn tevens mede-initiatiefnemers en oprichters van het landelijke actiecomité Het Roer Moet Om.

3. Zorgaanbod

Zorggebied van Huisartsenpraktijk Pleiaden

In 2017 staan 5.353 patiënten ingeschreven in de praktijk. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren is de praktijk sinds 2015 gesloten voor nieuwe patiënten. Sindsdien is er een lichte daling van het aantal ingeschreven patiënten. Wij volgen hierbij het advies van de LHV voor daling van de normpraktijk.

Ons zorggebied is IJmuiden en nabije omgeving (ten zuiden van het kanaal); onze doelgroep zijn de bewoners van IJmuiden alsmede passanten.

In het zorggebied bevinden zich meerdere verzorgingshuizen voor ouderen en een tweetal particuliere huizen voor dementerende ouderen. Ook zijn er meerdere scholen in de nabije omgeving.

Basisaanbod Huisartsenpraktijk Pleiaden

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. De verleende zorg is (waar mogelijk) gebaseerd op de inhoud van huisartsgeneeskundige richtlijnen en standaarden.

Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling. Bij een minder voorkomende klacht zal in overleg met de patiënt doorverwijzing plaatsvinden. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost, de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij "Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2009)". 5

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

Bijzonder en transmuraal zorgaanbod van onze praktijk

Met onze praktijk streven wij een zo uitgebreid mogelijk (zorg)aanbod na.

Er zijn categorale spreekuren voor een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen; voor mensen met diabetes mellitus, astma, COPD en Cardiovasculaire aandoeningen.

Onderstaand het aantal mensen met een chronische ziekte in de praktijk waarover we ketenzorg afspraken hebben (bron Vektis; praktijkspiegel 2017)

COPD Kcoetz COPD BV 103

Diabetes mellitus 2 Kcoetz Diabetes B.V 318

De ouderenzorg pakken we ook gestructureerd aan. Onze kwetsbare zelfstandig wonende ouderen worden jaarlijks thuis bezocht door onze praktijkondersteuners somatiek (POH-S). De POH-S hebben een speciale opleiding gevolgd voor de ouderenzorg. Aanvullend is er een multidisciplinair overleg met alle samenwerkingspartners betrokken bij de ouderenzorg, rondom de meest kwetsbare groep.

Een ander belangrijk speerpunt is de zorg tijdens de laatste levensfase.

Al een aantal jaren is er een landelijke trend zichtbaar dat steeds meer mensen met psychische klachten hulp zoeken bij de huisarts. Behalve dat de aantallen toenemen, zijn de vragen waarmee zij komen ook nog eens complexer. Om deze zorg te kunnen bieden zijn er sinds 2014 twee POH-GGZ werkzaam in onze praktijk. Ze inventariseren de psychische klachten en behandelen waar mogelijk. Ook zorgen zij waar nodig, in samenspraak met de huisarts, voor gerichte vervolgbehandeling binnen de GGZ. Het regionale GGZ netwerk organiseert gezamenlijke nascholing- en intervisie en is ook de digitale ondersteuning (e-health) geregeld. Maandelijks is er overleg met een vaste, consulterend psychiater voor advies en ondersteuning.

In 2016 is ook een POH-GGZ jeugd gestart in onze praktijk, deels gefaciliteerd door de gemeente. Naast probleem analyse en korte behandel trajecten bestaat haar werk ook voor een belangrijk deel uit overleg en afstemming met andere eerste- en tweedelijns jeugdzorg hulpverleners en organisaties.

Veel diagnostische onderzoeken zoals longfunctiemeting, doppleronderzoek, ambulante 24 uurs-bloeddrukmetingen, ambulante hartritmemetingen en CRP-bepalingen, vinden binnen onze organisatie plaats. Ook therapeutisch heeft de organisatie een aanvullend aanbod, waaronder wondbehandeling, tapen, kleine chirurgische verrichtingen, plaatsing IUD en gewrichts (Cyriax-) injecties. 6

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

Zorgaanbod beschreven vanuit het zorgproces

Het zorgproces in Huisartsenpraktijk Pleiaden bestaat uit de volgende fasen:

 Inventarisatie van klachten, problemen en hulpvragen

 Vraagverheldering

 Diagnostiek, werkhypothese en behandelplan

 Advies

 Eventuele verwijzing / terug verwijzing

 Behandeling

 Begeleiding

 Preventie

De vorm van het zorgaanbod

De volgende vormen (van zorg) bieden wij onze patiënten aan:

- Consult op de praktijk

- Consult tijdens huisbezoek

- Telefonisch consult

- E-mail consult

Verklaring professioneel handelen

Huisartsenpraktijk Pleiaden, alle huisartsen en overige medewerkers, voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Deze zijn naar praktijkniveau vertaald in protocollen. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen zal alleen worden afgeweken indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

Beleidsverklaring Huisartsenpraktijk Pleiaden

Bij de realisatie van onze missie en visie hanteren wij de volgende beleidsuitgangspunten:

 Onze zorg is gericht op is professionaliteit, veiligheid, klantvriendelijkheid, laagdrempeligheid en doelmatigheid.

 De praktijk en haar medewerkers hebben een open visie t.a.v. ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg in al zijn facetten.

 De praktijk en haar medewerkers onderschrijven de noodzaak om de afspraken, zoals deze in het kwaliteitssysteem van de praktijk zijn vastgelegd, na te leven en te verbeteren.

 Veiligheid is belangrijk op veel gebieden van de huisartsenzorg. In het algemeen moet het gebouw veilig zijn, de patiënten moeten in een veilige omgeving worden behandeld en medische gegevens moeten veilig worden bewaard. Verder zijn er Arbo-zaken die goed geregeld moeten zijn (RI&E). Klachten van patiënten kunnen een signaal zijn dat er niet veilig gewerkt wordt

7

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

 

en ook (bijna-) incidenten (VIM) die wij zelf constateren zijn belangrijk om te bespreken met elkaar. De wet meldplicht datalekken en de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn inmiddels geïmplementeerd in de praktijk

4. Externe overlegstructuur

Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkingsrelaties die er zijn vanuit de huisartsenpraktijk:

 De Huisartsengroep Driehuis-Velsen-IJmuiden

 De Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland (HCZK)

 De Stichting Spoedpost Zuid-Kennemerland (SSZK)

 Farmacotherapeutisch overleg (FTO) met alle apothekers uit het werkgebied

 De Kennemer Coöperatie voor Effectieve Transmurale zorg (KCOETZ)

 Overleg praktijkondersteuners regionaal

 Overleg met andere disciplines binnen de eerstelijnszorg (wijkteam, SOG, apothekers)

 Overleg met psychiater, POH-GGZ, huisartsen.

Met andere disciplines, zoals verloskundigen, fysiotherapeuten, psychologenpraktijken, thuiszorg en diëtisten, wordt samengewerkt op basis van incidenteel overleg over of naar aanleiding van individuele patiënten.

5. Doelstellingen op organisatorisch-, medisch- en personeelsgebied

Organisatorische doelen:

1. Huisartsenpraktijk Pleiaden streeft ernaar de praktijkorganisatie zo in te delen met als doel het kunnen blijven leveren van duurzame zorg op basis van vertrouwen, professionaliteit en het principe ‘samenhang door samenwerking’

2. Nieuwe cliëntenrechten en aangescherpte privacy regels implementeren

Medische doelen:

1. Levensverwachting gesprekken verder implementeren

2. Regionaal een integrale persoonsgerichte zorg ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening

8

Beleidsplan 2017-2020 huisartsenpraktijk Pleiaden

Personele doelen:

1. Optimaliseren van de samenwerking alle praktijkmedewerkers, middels een themadag

2. Taakdifferentiatie (met name SOH spreekuur) van praktijkassistenten implementeren

De verdere uitwerking en evaluatie van de doelen worden verder uitgewerkt in de jaarverslagen van de praktijk.